Kinderopvang Huizen vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. Vanaf 2019 starten wij daarom met een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach.

De Pedagogisch Beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kinderopvang Huizen. Zij bewaakt en borgt de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De beschikbare uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet, zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid. Binnen de kaders heeft een medewerker zelf de ruimte om het beleid naar eigen inzicht in te vullen.

Onze Pedagogisch Coach is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied.

Urenverdeling

Bij Kinderopvang Huizen zijn er op 1 januari 2019 negentien locaties met in totaal 72,81 fte. Op grond van de wet IKK worden onderstaande uren ingezet:

     
Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 19*50 950
Coaching pedagogisch medewerkers 72,81*10 728,1
     
Totaal   1678,1

 

Voor 2019 worden de uren voor coaching evenredig over de verschillende locaties worden verdeeld, afhankelijk van het aantal FTE per locatie:

Inzet pedagogisch coach FTE Uren coaching op jaarbasis
Koelemoes 10,08 100,8
Toethoorn 17,01 170,1
Jump In 2,94 29,4
Kremmerd 4,59 45,9
Marriekolf 4,75 47,5
Trikkert 2,66 26,6
Vrom en tom 5,61 56,1
De Kameleon 0,42 4,2
Amerij 1,25 12,5
Jump In Meent 0,8 8
De Brug 1,75 17,5
Toevlucht 2,31 23,1
De Sprinkhaan 1,25 12,5
t Houtwurmpje 1,22 12,2
t Morsje 0,96 9,6
Poppins 0,54 5,4
Spelevanck 1,4 14
t Luistervinkje 0 0
t Krekeltje 1,25 12,5
Invalpool intern 6,52 65,2
Uitzendkrachten 2,5 25
Extra coaching (indien nodig) 3 30
     
  72,81 728,1

Bij de verdeling van de coachingsuren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. In overleg met de pedagogisch medewerker en de teammanagers van de diverse locaties wordt er besloten op welke pedagogische vaardigheden gecoacht wordt en in welke vorm deze coaching wordt aangeboden. 

Afhankelijk van de behoeftes van leidinggevenden, teams en individuen worden er diverse vormen van coaching aangeboden:

  • Individuele coachingsgesprekken
  • Coaching on the job
  • Vaardighedentraining
  • Teamcoaching en/of intervisie
  • Video Interactie Begeleiding
  • Diverse trainingen, waaronder Oog voor Interactie, Knap Lastig en Uk & Puk.

Bij de bepaling van het exacte aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker houden we rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers en de teams. Alle pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Huizen ontvangen jaarlijks coaching, Dit geldt voor zowel vaste medewerkers als voor invalkrachten en uitzendkrachten. Uitzondering zijn de pedagogisch medewerkers in opleiding, omdat zij vanuit de opleiding en door de persoonlijke begeleider worden gecoacht.

Door de inzet van een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach ontsteunen wij de medewerkers om het beste uit zichzelf en uit de kinderen te halen. Door invulling te geven aan onze visie waarbij wij ouders ontzorgen door kinderen een fantastische tijd bij ons te bieden. Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen en ontdekken hun talenten. Een verrijking voor het leven.