Kinderopvang Huizen vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. Daarom werken wij binnen Kinderopvang Huizen met een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach.

 

De Pedagogisch Beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kinderopvang Huizen. Zij bewaakt en borgt de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De beschikbare uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet, zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid. Binnen de kaders heeft een medewerker zelf de ruimte om het beleid naar eigen inzicht in te vullen.

 

Onze Pedagogisch Coach is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied.

 

Urenverdeling

Bij Kinderopvang Huizen zijn er op 1 januari 2020 negentien locaties met in totaal 69,89 fte. Op grond van de wet IKK worden onderstaande uren ingezet:

     
Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 20*50 1000
Coaching pedagogisch medewerkers 69.89*10 698,9
     
Totaal   1698,9

 

Voor 2020 hebben wij besloten om de uren voor pedagogische beleidsontwikkeling evenredig over de verschillende locaties te verdelen. Dit geldt in eerste instantie eveneens voor de uren coaching (afhankelijk van het aantal FTE per locatie):

Inzet pedagogisch coach FTE Op jaarbasis
Koelemoes 11,61 116,1
Toethoorn 16,92 169,2
Jump In 1,99 19,9
Kremmerd 3,78 37,8
Marriekolf 3,35 33,5
Trikkert 2 20
Vrom en tom 5,13 51,3
De Kameleon 0,43 4,3
Amerij 0,83 8,3
Jump In Meent 0,94 9,4
De Brug 1,72 17,2
Toevlucht 1,83 18,3
De Sprinkhaan 1,31 13,1
De Botter 0 0
t Houtwurmpje 0,79 7,9
t Morsje 0,46 4,6
Poppins 0,42 4,2
Spelevanck 2,09 20,9
t Luistervinkje 0,28 2,8
t Krekeltje 1,75 17,5
Invalpool intern 6,76 67,6
Uitzendkrachten 2,5 25
Uitbreiding 3 30
     
  69,89 698,9

Bij de bepaling van het exacte aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker houden we rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers en de teams. Alle pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Huizen ontvangen in ieder geval jaarlijks coaching, Dit geldt voor zowel vaste medewerkers als voor invalkrachten en uitzendkrachten. Uitzondering zijn de pedagogisch medewerkers in opleiding, omdat zij vanuit de opleiding en door de persoonlijke begeleider worden gecoacht.

 

In overleg met de pedagogisch medewerker en de teammanagers van de diverse locaties wordt er besloten op welke pedagogische vaardigheden gecoacht wordt en in welke vorm deze coaching wordt aangeboden.  Afhankelijk van de behoeftes worden er diverse vormen van coaching aangeboden:

 

  • Individuele coachingsgesprekken

Individuele coaching is geschikt als je doelgericht, concreet en in een veilige setting met je eigen vraagstuk aan de slag wilt op het gebied van je professionele ontwikkeling. Als medewerker heb je een vraagstuk met betrekking tot het pedagogisch handelen. In een één op één gesprek wordt er gekeken waar je tegen aan loopt en in welke situatie. We proberen een helder beeld te krijgen. Met elkaar gaan we kijken op welke manier we hieraan kunnen gaan werken.

 

  • Coaching on the job

Coaching on the job is een intensieve vorm van begeleiding, waarin je werkt aan de verdere ontwikkeling van de (pedagogische) vaardigheden en kwaliteiten. De coaching vindt plaats op de eigen werkplek. De coach observeert het functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Hoe ga je om met de kinderen, collega’s en de omgeving.  Het doel van coaching on the job is het versterken van het reflectieve vermogen op ’t eigen handelen. De feedback die je terug krijgt kan je gelijk toepassen op de groep. Tijdens de coaching zal de coach mee draaien op de groep.  Door feedback, vragen spellen, complimenten geven en spiegelen van gedrag maakt de coach de medewerker bewust van haar of zijn pedagogisch handelen.

 

  • Teamcoaching en/of intervisie

Door de medewerkers wordt een onderwerp aangedragen naar aanleiding van een individuele coaching, observatie, of VIB gesprek. De coach gaat dit onderwerp onder de aandacht brengen door middel van verschillende werkvormen. Pedagogisch medewerkers gaan over het onderwerp in gesprek en  wisselen ervaringen uit. Ze geven elkaar feedback en leren van elkaar, ze  krijgen handvatten aangereikt die ze kunnen toepassen in de praktijk.

 

  • Video Interactie Begeleiding

Het uitgangspunt van VIB is de nadruk te leggen op de vastgelegde geslaagde contactmomenten en hierop verder door te werken om zo de vaardigheden van de pedagogisch medewerker te versterken. Medewerkers kunnen direct  momenten herkennen en benoemen waarin ze het beter hadden kunnen doen, dit is een heel waardevolle vorm van zelfreflectie.

Er wordt medewerkers niet voorgeschoteld hoe ze ‘het’ moeten doen, maar zij worden geholpen om dat wat ze al goed doen te herkennen en verder te ontwikkelen

  • Er worden 3 korte video-opnames (ca. 5 minuten) van een pedagogisch medewerker tijdens dagelijkse activiteiten.
  • De opnames worden bekeken door de medewerker en de VIB –trainer. De medewerker geeft telkens zelf aan wat hij of zij gezien heeft in fragmenten. De nadruk ligt op wat er goed is gegaan in de opnames die bekeken worden. Van belang is dat de medewerker de eigen succesmomenten leert herkennen zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden.
  • Een eventueel vervolgtraject kan wordt vastgelegd.

 

  • Diverse trainingen, waaronder Oog voor Interactie, Knap Lastig en Uk & Puk.

Tijdens de trainingen krijgen de medewerkers informatie, gaan ze met elkaar in gesprek, leren ze reflecteren op hun eigen handelen en krijgen ze handvatten. Ze leren meer over de interactie vaardigheden, de ontwikkeling van het kind, de pedagogische basisdoelen en de omgeving van het kind

 

 

Door de inzet van een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach ontsteunen wij de medewerkers om het beste uit zichzelf en uit de kinderen te halen. Door invulling te geven aan onze visie waarbij wij ouders ontzorgen door kinderen een fantastische tijd bij ons te bieden. Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen en ontdekken hun talenten. Een verrijking voor het leven.